Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 4’ü eski hükümlü 8 personel alacak

Adanali

New member
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitemizin birimlerinde Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/d maddesi ve 4857 sayılı iş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi kadrosunda Engelli Büro İşçisi olarak çalıştırılmak üzere (EKPSSP3 Puanı Esas Alınmak Üzere) 4, Park-Bahçe ve Temizlik Hizmetlerinde çalıştırılmak üzere (Noter Kurası İle) 4 Eski Hükümlü sürekli işçi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR


1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

4) 657/53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile gorevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

5) nazaranve başlayacak personelin nazaranvini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması.


6) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf)

7) İlan edilen işgücü talebinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

8) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

9) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan ötürü bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

10) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca bakılırsavinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.


11) Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi arasında başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

12) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum tarafınca gönderilen listelerdeki adaylar içinde yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura daha sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” hükmü uyarınca yapılacak sözlü sınavdan başarılı olmak.

13) Ataması yapıldığı biçimde bakılırsave başlamayanların, deneme süresi arasında işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkür Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

14) Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı daha sonradan tespit edilenler ilan/sınav/bakılırsave başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

15) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.


ÖZEL ŞARTLAR

Park-Bahçe ve Temizlik Hizmetleri (Eski Hükümlü – 4 kişi)

1) En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak.

2) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

3) (Noter huzurunda yapılacak kura kararında sıralamaya girmiş olmak.

4) Kahramanmaraş il ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

Büro İşçisi (Engelli – 4 kişi)

1) Lisans mezunu olmak.

2) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

3) (EKPSSP3 B gurubu sınav sonuç belgesine sahip olmak.)

4) Kahramanmaraş İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Talep şartlarını taşıyan adaylar, 01.11.2021 – 05.11.2021 tarihleri içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/ hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

Belge teslim tarihi kura neticeleri belirtildiktan daha sonra Üniversitemizin web sayfasında (www.ksu.edu.tr) yayınlanacaktır.

Kura kararı belirlenen adayların aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; hazırlaması gereken tüm belgeleri (eğitim durumu, öncelik durumu vb.) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup, yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir.

SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

2) Askerlik durum belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

3) Diploma/Mezuniyet Belgesi fotokopisi (Park Bahçe ve Temizlik Personeli – Hükümlü Personel için; En az Lise ve Dengi Okul Mezuniyet Belgesi.), (Büro işçisi – Engelli Personel için; Lisans diploması)

4) EKPSSP3 Sonuç Belgesi (Engelli Büro İşçisi İçin)

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1) Sözlü sınav kararında, açık işçi sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenir. İşe başlamayanlar, deneme süresi içerisinde işten ayrılanlar ve gerekli şartları taşımadığı bu süre içerisinde tespit edilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.

2) Asil ve yedek üyeler Üniversitemizin web sayfasında (www.ksu.edu.tr) ilan edilecektir.

İlanen Duyurulur. 9986/1-1
 
Üst