Karayolları Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 2 Personel Alacak

Adanali

New member
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İSTANBUL İLİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ İŞYERLERİNE

SÜRESİ BELİRLİ OLMAYAN SÜREKLİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 2 ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALÜL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN (TMY) İŞÇİ ALINACAKTIR.

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 27.01.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.


Başvuru yapmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda yer alan Eski hükümlü-TMY olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar bölümünde belirtilmiştir.


Eski hükümlü-TMY işçi olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar:

1. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün arasında İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan ötürü bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak biçimde yaralanan: 21/6/1927 tarihindeki ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihindeki ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihindeki ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri kararı malul sayılmayacak biçimde yaralananlardan (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) belgelendirmek,

3. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak, (TCK 53/a Maddesi)


5. Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

6. KPSS sınavına girmiş olmak,

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

8. Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.

9. Adayların gorevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmaması gerekmektedir. (Sınavda başarılı olup atananlar Düz işçi unvanlı işçi pozisyonunda çalıştırılacaktır.)


10. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ihtiyaç duyulan unvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

11. Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kurumumuz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecektir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

12. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında hemen sonrasında ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

13. Yapılan sözlü sınav kararında asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

14. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin yasal işlem yapma, Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma hakkımız saklıdır.


15. Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.

16. İşe alınanlar 189,00 TL çıplak yevmiye (Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan ikramiye, yıpranma primi, sosyal yardımlar vb gibi diğer ödemeler bu ücrete dahil değildir.) ile işe başlatılacaktır, İşe alınacak İşçilerin deneme süresi 60 gün olup; deneme süresi arasında başarısız olanların iş akdi fesih edilecektir.

17. Sınavda başarılı olan adayların yukarıdaki şartları taşımadıkları daha sonradan ortaya çıkması durumunda sınavları geçersiz sayılacaktır.

18. neticelerin açıklanmasından itibaren adaylar tarafınca 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. itirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan daha sonra 5 (beş) iş günü arasında karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten daha sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

19. nazaranve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri sonrasındasında belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti niçiniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar ( durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belgeleri teslim alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle goreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık vb. niçinlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben goreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı biçimde 15 gün arasında goreve başlamayanların, deneme süresi arasında işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

20. inşaaat Boyacısı işgücü istemimize başvuracak adayların; Boya Teknolojisi vb. önlisans bölümlerinden mezun olmaları ya da bu bölümlerden mezun olmayanların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ‘İnşaat Boyacısı’ sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

21. Sıhhi Tesisatçı işgücü istemimize başvuracak adayların; Yapı Tesisat Teknolojisi vb. önlisans bölümlerinden mezun olmaları ya da bu bölümlerden mezun olmayanların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ‘Sıhhi Tesisatçı’ sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.
 
Üst