Karayolları Genel Müdürlüğü 2 Eski Hükümlü Personel Alacak

Adanali

New member
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE

MÜHLETİ MAKUL OLMAYAN DAİMA İŞ KONTRATI İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; TOPLAM 2 (İKİ) ADET ESKİ HÜKÜMLÜ YAHUT TERÖRLE UĞRAŞTA MALÜL SAYILMAYACAK HALDE YARALANAN (TMY) PERSONEL ALINACAKTIR.

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu Vilayet Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 04/04/2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.

Talep kaidelerine durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden yahut www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden müracaat yapabilirler.

Müracaat yapmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken konular aşağıda yer alan Eski hükümlü-TMY olarak alınacaklarda aranacak koşullar ve açıklamalar kısmında belirtilmiştir.


Eski hükümlü-TMY personel olarak alınacaklarda aranacak kaideler ve açıklamalar:

l.Talep kaidelerine durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün ortasında İŞKUR vilayet müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından yahut https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak müracaat yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı cürümler, Devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, cinsel taarruz yahut çocuğun cinsel istismarı hatalarından mahküm olmamak kaidesiyle; taammüden işlenen bir hatadan dolayı bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezası alan ya da ceza müddetine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden karar giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, şartlı salıverilenler, kontrollü özgürlükten yararlananlardan eski hükümlü evrakı ile durumlarını belgelendirenler yahut Terörle gayrette malul sayılmayacak biçimde yaralanan: 21/6/1927 tarihindeki ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu yahut 16/6/1927 tarihindeki ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihindeki ve 3713 sayılı Terörle Gayret Kanununun 21 inci unsurunda sayılan terör olaylarının sebep ve etkisi kararı malul sayılmayacak biçimde yaralananlardan (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) sıhhat raporu ve terörle gayrette yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) belgelendirmek,

3.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18-40 yaş aralığında olmak,

4.Kamusal haklardan yoksun bulunmamak, (TCK 53/a Maddesi)

5.Askerliğini tamamlamış, muaf yahut tecilli olmak (erkek adaylar için),

6.KPSS imtihanına girmiş olmak (Önlisans ve Lisans seviyesindeki talepler için),

7.Herhangi bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamak,

8.Adayların vardiyalı çalışmaya mani durumunun olmaması gerekmektedir.

9.Adayların misyonunu devamlı yapmasına mahzur sıhhat sorunu bulunmaması gerekmektedir.


10.Adayların, müracaatın son günü prestijiyle gereksinim duyulan unvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel kurallara haiz olması gerekmektedir.

12.Sınav gün, saat ve yeri ile imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, kurumumuz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecektir. Bu duyuru bildiri mahiyetinde olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

13.Sözlü imtihan için en son listede yer alan adayların; hangi evrakları teslim edeceği, evrak teslim yeri, tarihleri ve öteki bilgilendirme süreçleri Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında çabucak sonrasında ilan edilecek olup, ayrıyeten adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

14.Yapılan kelamlı imtihan kararında asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecek olup, adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

15.Gerçeğe ters evrak verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi, işe alınması sürecinin iptaline ait yasal süreç yapma, Bu şahıslar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunma hakkımız gizlidir.

16.Ataması yapılan personel 5 yıl boyunca diğer bir vilayetteki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.

17.işe alınanlar 274.96 TL çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır, işe alınacak Emekçilerin deneme müddeti 60 gün olup; deneme mühleti ortasında başarısız olanların iş akdi fesih edilecektir.

18. İmtihanda başarılı olan adayların üstteki kuralları taşımadıkları daha sonradan ortaya çıkması durumunda imtihanları geçersiz sayılacaktır.

19.neticelerin açıklanmasından itibaren adaylar tarafınca 5 (beş) iş günü içerisinde İmtihan Heyetine itiraz edilebilir. İtirazlar, İmtihan Heyetine ulaştıktan daha sonra 5 (beş) iş günü ortasında karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile müddeti geçtikten daha sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

20.goreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen dokümanları sonrasındasında belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo yahut kurye ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Fakat hastalık yahut doğum mazereti niçiniyle evraklarını teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar ( durumlarını belirten doğum raporu yahut hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) dokümanlarını yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Dokümanları teslim alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle bakılırsave başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık vb. niçinlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde yasal mazeretlerinin sona ermesini takiben vazifeye başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı biçimde 15 gün ortasında vazifeye başlamayanların, deneme müddeti ortasında işten ayrılanların, belirtilen müddet içerisinde doküman teslim etmeyenlerin feragat edenlerin yahut müracaat kaidelerini taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik kararlarına istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

Sayfa 2 / 2
 
Üst